Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku

v zmysle § 7 a nasl. Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.102/2014 Z. z.

(tento doklad je potrebné vytlačiť a poslať poštou na adresu predávajúceho)

 

Predávajúci :   Dašurie Račáková, Nám. M.R. Štefánika14, 977 01  Brezno, IČO: 32223307

                           Tel: 0486114136       email: hracky.brezno@gmail.com     www.obchodikpredeti.sk

 

Kupujúci:

Meno a priezvisko: ...................................................................................................................

Ulica a číslo:          ....................................................................................................................

Mesto a PSČ:        ....................................................................................................................

Telefón:                .....................................................................................................................

E-mail:                  .....................................................................................................................

 

Tovar som zakúpil/a cez e-shop:...................................................................dňa.................................................

Číslo doručenej objednávky, dňa:.................................................................Číslo faktúry: ................................

Tovar mi bol doručený dňa: .....................................................Prostredníctvom spoločnosti:.............................

Žiadam o vrátenie:

A.)     Plnej hodnoty faktúry (všetko fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy )

B.)     Čiastočnej hodnoty faktúry (len určitý druh tovaru je predmetom odstúpenia od zmluvy)

Vrátený tovar ..............................................................................počet kusov................................

Požadovaná hodnota k vráteniu: .................................................................................................................

Požadovanú sumu mi vráťte:

a.)      Poštovým poukazom na moju adresu (uvedenú vyššie)

b.)     Prevodom na účet IBAN:....................................................................................................................

 

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci mi nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy a to do momentu, pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru.

Som si vedomý(á), že najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný(á) zaslať tovar predávajúcemu.

 

V .........................................dňa............................................Váš podpis................................................................