Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

REKLAMAČNÝ PORIADOK PLATNÝ V INTERNETOVOM OBCHODE

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Na všetky nepotravinárske výrobky je záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie veci, neskončí záručná doba pred uplynutím tejto lehoty

Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu pri predaji takejto veci záručný list s vyznačením záručnej doby.

Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

Kupujúci uplatňuje reklamáciu v záručnej dobe vždy s dokladom o kúpe. Pri výrobkoch so záručným listom je povinný predložiť aj záručný list. Reklamovaný tovar predkladá vždy kompletný, so spotrebiteľským obalom. V prípade nekompletného tovaru nie je možné vrátenie peňazí – je možná oprava, alebo výmena poškodených dielov.

Uplatnenie reklamácie je možné uplatniť v predajni na území Slovenskej republiky. Po dohode je možné v záruke zabezpečiť bezplatnú opravu alebo výmenu tovaru a to len v prípade, že je vada opraviteľná alebo je rovnaký tovar na predajni k dispozícii.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď a vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Pri zložitých prípadoch o reklamácii rozhodne do 3 dní, najneskôr však do 30 dní. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým nevzniknú predávajúcemu neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. V prípade nepoužívaného výrobku môže kupujúci požadovať výmenu alebo vrátenie peňazí. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Ak vec predávaná za nižšiu cenu, použitá vec, alebo opravovaná vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci, právo na primeranú zľavu.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.

Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Vrátenie tovaru zakúpeného cez internetový obchod / nad rámec zákonom stanovenej lehoty /.
Nepoužitý tovar môžete bez udania dôvodu vrátiť s originálnym obalom a s kompletným príslušenstvom do 14 dní od nákupu. Taktiež je možná výmena za iný tovar. Tovar však nesmie javiť známky používania. Na túto nadštandardnú službu nie je právny nárok a v prípade, že výrobok nie je opätovne predajný za pôvodnú cenu / napr. tovar bol zaradený do zľavy alebo výpredaja / nemusí byť možnosť vrátenia tovaru alebo výmeny zákazníkovi poskytnutá.
Týmto bodom nijako nie je dotknutá možnosť vrátenia tovaru podľa ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z  /  viď obchodné podmienky   /

Pre uplatnenie reklamácie alebo pre vrátenie tovaru zakúpeného cez internetový obchod vyplňte, vytlačte a odošlite REKLAMAČNÝ FORMULÁR spolu s tovarom. 
V prípade zaslania tovaru poštou vytlačený formulár priložte k tovaru. V prípade uplatnenia reklamácie alebo vrátenia tovaru predajni  vytlačený formulár odovzdajte v predajni spolu s tovarom.

Reklamačný protokol – popis vád

(tento doklad je potrebné vytlačiť a poslať poštou na adresu predávajúceho)

 

Predávajúci :   Dašurie Račáková, Nám. M.R. Štefánika14, 977 01  Brezno, IČO: 32223307

                           Tel: 0486114136       email: hracky.brezno@gmail.com     www.obchodikpredeti.sk

 

Kupujúci:

Meno a priezvisko: ...................................................................................................................

Ulica a číslo:          ....................................................................................................................

Mesto a PSČ:        ....................................................................................................................

Telefón:                .....................................................................................................................

E-mail:                  .....................................................................................................................

Vyplnením dokumentu - reklamačného protokolu u vás reklamujem dole uvedený tovar s popisom závady/závad. V zmysle zákona vás prosím o oznámenie výsledku reklamácie v zákonnej lehote – 30 dní.

V opačnom prípade budem považovať reklamáciu tovaru za opodstatnenú.

Tovar som zakúpil/a cez e-shop:...................................................................dňa........................

Číslo dokladu:.............................................................................................................................

Reklamovaný tovar:....................................................................................................................

Popis vady (predmet reklamácie): .............................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

V.................................dňa .......................................podpis.....................................................

 

Vyjadrenie predávajúceho:

Na základe vyššie uvedených informácií sme prijali Vašu reklamáciu tovaru. Vami uplatnená reklamácia: bola uznaná /nebola uznaná na základe odborného posúdenia zo dňa:   ............................

Preto navrhujeme: .................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Reklamácia bola doručená dňa....................................bola vybavená alebo zamietnutá dňa...............................

Reklamáciu vybavoval: ..........................................................................................................................................

Podpis a pečiatka: