OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prostredníctvom webovej stránky www.obchodikpredeti.sk k spracúvaniu osobných údajov na základe zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona 84/21014 Z.z. (úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 je uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z.), a preto si dovolíme, spracúvaním osobných údajov dotknuté osoby, informovať o nasledovných skutočnostiach:

1. Identifikácia prevádzkovateľa informačných systémov (ďalej ako „IS“):

Dašurie Račáková, Nám. M.R. Štefánika 14, 977 01  Brezno, Zapísaný živnostenskom registri 603-2293, číslo: ŽO-97/00063/000 r.č.50/97.

2. Názvy informačných systémov prevádzkovateľa, v ktorých spracúva osobné údaje dotknutých osôb:IS E-shop

3. Prehlásenie prevádzkovateľa IS: Prevádzkovateľ vykonal oznámenie (pôv. registráciu) IS E-shop a na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

4. Účel spracúvania osobných údajov prostredníctvom internetového obchodu v IS E-shop:

Prevádzkovateľ IS spracúva osobné údaje o dotknutých osobách za účelom vybavovania objednávok, odosielania newsletterov a doručovania objednaného tovaru dotknutým osobám (aj prostredníctvom pošty alebo prepravných spoločností), ktoré si tento objednali v internetovom obchode prevádzkovateľa IS.

5. Rozsah spracúvaných osobných údajov o fyzickej osobe (dotknutej osobe):

 meno·

 priezvisko·

 adresa (doručenia)·

 telefonický kontakt·

 emailový kontakt·

Fakturačné údaje:

o Meno a priezvisko / Obchodný názov*

o Adresa / sídlo*

o IČO*, DIČ*

 Údaje pre doručenie:·

o Meno príjemcu (dotknutej osoby)

o Priezvisko príjemcu (dotknutej osoby)

o Adresa doručenia

o Telefónne číslo príjemcu - vyžadujú ho kuriérske spoločnosti

 Kontaktné údaje:·

 Údaje objednávkach - pre potreby ich vybavovania a riešenia prípadných·

o Meno kontaktnej osoby*

o Telefonický kontakt - pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom.

o Emailový kontakt - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok, ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle.

* údaje právnických osôb

6. Prevádzkovateľ získava vyššie uvedené osobné údaje o dotknutej osobe / dotknutých

osobách výlučne prostredníctvom formulára, ktorý je zobrazený na tejto webovej stránke internetového obchodu.

7. Poučenie o dobrovoľnosti: Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi IS vyššie uvedené osobné údaje dobrovoľne, bez nátlaku a vynucovania si zo strany prevádzkovateľa.

8. Poskytnutie osobných údajov tretím stranám: Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám s výnimkou kuriérskych (prepravných) spoločností, z titulu doručovania objednaného tovaru. Prevádzkovateľ IS za účelom doručovania objednaného tovaru uzatvoril zmluvný vzťah s kuriérskou resp. prepravnou spoločnosťou http://www.sps-sro.sk/sk/Vitajte- na-SPS.html, ktorej poskytuje osobné údaje dotknutých osôb v uvedenom rozsahu (meno, priezvisko, adresa doručenia, telefonický kontakt). Na doručenia tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

9. Úplné znenie súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov: Dotknutá osoba (spotrebiteľ) svojim zaregistrovaním sa na tejto webovej stránke internetového obchodu, ako aj odoslaním svojej objednávky prostredníctvom tejto webovej stránky internetového obchodu (e-shopu) na webovej adrese www.obchodikpredeti.sk udeľuje, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z., úplné znenie zákona uvedené v zbierke zákonov č. 136/2014 (ďalej len ,,zákon“), súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov poskytnutých pre účely vybavovania objednávok vrátane doručovania objednaného tovaru (prostredníctvom kuriérskych spoločností) a elektronického zasielanie info a newsletterov, prevádzkovateľovi IS, ktorým je Dašurie Račáková, Nám. M.R. Štefánika 14, 97701 Brezno, SR, IČO: 32223307, IČ DPH: SK1020567713, Zapísaný v živnostenskom registry Obrodného úradu Brezno číslo: 97/00063/000 r.č.50/97.

Súhlas je udeľovaný zákazníkom (spotrebiteľom) dobrovoľne na dobu neurčitú. Súhlas môže byť kedykoľvek zo strany zákazníka (spotrebiteľa) písomne odvolaný, a to zaslaním odvolania zákazníkom (spotrebiteľom) udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov na adresu sídla prevádzkovateľa alebo elektronicky na emailovú adresu prevádzkovateľa uvedenú na webovej stránke.

10. Práva dotknutej osoby: §28 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z.:

Práva dotknutej osoby:

(1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa

(2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto

(3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa vyžadovať a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracú vanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe sú- hlasu dotknutej osoby. obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. namietať voči a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

(4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

(5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

(6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

(7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

(8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,15) jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

(9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.